Disclaimer

Algemeen

1. Deze website onder het adres www.biobim.com (deze “Website”) wordt beheerd door of namens Biobim B.V. (“Biobim”). Ons geregistreerd adres is Hulsbos 3, 5431 NZ Cuijk, Nederland (tel: 0485 – 330 600). Wij zijn ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60952628. Ons BTW nummer is NL854132764B01.

2. Op de inhoud en het gebruik van deze Website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Het gebruik van deze Website houdt aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden in en eventuele wijzigingen daarvan. Indien u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoekt Biobim u deze Website verder niet te bezoeken of te gebruiken. Voor bepaalde acties, promoties of wedstrijden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Indien u mee wilt doen met een dergelijke actie, promotie of wedstrijd, dient u akkoord te gaan met de daarop van toepassing zijnde voorwaarden. In geval van een eventuele tegenstrijdigheid tussen dergelijke voorwaarden en deze gebruiksvoorwaarden, prevaleert het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden.

3. Biobim behoudt zich het recht voor deze Website en de informatie daarop alsmede deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek daarom regelmatig deze pagina op deze Website voor eventuele aanpassingen of wijzigingen.

Inhoud van deze Website

4. Alle informatie en materialen op deze Website zijn bedoeld voor algemene informatie doeleinden. De informatie op deze Website kan niet worden beschouwd als een voedingsadvies en/of als vervanging van een consult of behandeling door een diëtist(e) of een andere behandelaar. Beslissingen op basis van de informatie op deze Website zijn voor uw eigen rekening en risico.

5. Indien een gebruiker suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen of andere informatie of gegevens (waaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, foto’s, recepten, tekeningen, illustraties etc.) toestuurt aan Biobim, verleent de gebruiker aan Biobim (met in begrip van de aan Biobim gelieerde ondernemingen) de toestemming en het recht die suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen of andere informatie of gegevens te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te publiceren, te vertalen, als voorbeeld te gebruiken, en weer te geven in welke vorm dan ook en voor welk doel dan ook. De gebruiker garandeert dat de inhoud van dergelijke suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen of andere informatie of gegevens juist is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Biobim aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de toegestuurde suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen of andere informatie of gegevens en is niet gehouden dergelijke suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen of andere informatie of gegevens te gebruiken of te plaatsen op deze Website. Voorts behoudt Biobim zich het recht voor dergelijke suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen of andere informatie of gegevens te controleren, te bewerken of te verwijderen.

Intellectuele eigendomsrechten

6. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooien, merkenrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en modelrechten) met betrekking tot alle op of via deze Website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, logo’s, beelden, geluiden, software) zijn eigendom van Biobim, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende rechthebbende en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

7. De gebruiker mag een gedeelte van deze Website printen of opslaan op een gegevensdrager en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat de gebruiker dit alleen doet voor niet commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden. Indien informatie van deze Website wordt verspreid dient daarbij de bron van de informatie, waaronder de naam van Biobim, op duidelijke wijze te worden vermeld en is de gebruiker gehouden de aanduidingen dat de intellectuele eigendomsrechten bij Biobim berusten dan wel andere verwijzingen naar Biobim niet te wijzigen of te verwijderen. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Biobim een (kopie) van (een gedeelte van) deze Website en/of de daarop geplaatste merken, te gebruiken voor commerciële doeleinden en tevens is het niet toegestaan (een gedeelte van) deze Website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk, noch in een papieren document of elektronisch document, noch in een weblog, forum of een andere website, dan wel naar deze Website te linken door middel van een frame link of een deeplink.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

8. De informatie op deze Website is door Biobim zo volledig en nauwkeurig mogelijk opgesteld. Biobim garandeert echter niet dat de op deze Website aangeboden informatie en materialen up-to-date, compleet en accuraat is, dan wel vrij is van gebreken, fouten en/of virussen. Biobim garandeert voorts niet dat dergelijke gebreken, fouten en/of virussen zullen worden hersteld of worden verwijderd. Bovendien behoudt Biobim zich het recht voor om op ieder ogenblik de beschikbaarheid van deze Website te onderbreken omwille van onderhoud of bijwerking.

9. Biobim is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op welke wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van deze Website en/of informatie daarop, dan wel als gevolg van het niet beschikbaar zijn van deze Website en/of het feit dat bepaalde informatie op deze website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

Hyperlinks

10. Deze Website kan links bevatten naar websites en/of servers die niet worden beheerd door Biobim. Dit betekent niet automatisch dat Biobim verbonden is aan deze andere websites en/of servers en/of de eigenaren daarvan. Biobim is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites en/of wervers. Biobim biedt dergelijke links slechts aan voor het gemak van de gebruikers van deze Website.

11. Indien u een link wenst te creëren naar deze Website, dient u dit altijd naar de homepage van deze Website te doen.

Privacy Statement

12. Biobim respecteert de privacy van de gebruikers van deze Website. Persoonsgegevens van de gebruiker worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De gebruiker moet zich echter wel realiseren dat volledige beveiliging van (persoons-)gegevens op het Internet niet kan worden gegarandeerd.

13. Tijdens het gebruik van deze Website kan Biobim met name via het gebruik van cookies gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server kan worden geplaatst op de harde schijf van de computer van de gebruiker. Een cookie bevat informatie over het gebruik van deze Website. Cookies kunnen worden gebruikt om tijdens het gebruik van deze Website bepaalde informatie te verzamelen. Deze gegevens helpen Biobim deze Website en de diensten beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de gebruikers. U kunt uw internet browser zo instellen dat u een mededeling krijgt als er een nieuwe cookie op uw computer wordt opgeslagen. U krijgt dan de mogelijkheid deze te accepteren of te weigeren. Raadpleeg voor specifieke informatie de helpunctie van uw internet browser. Houd er echter wel rekening mee dat delen van deze Website mogelijk niet goed functioneren als u cookies weigert.

14. Biobim verzamelt alleen persoonsgegevens die op vrijwillige basis zijn verstrekt tijdens het invullen en versturen van een online formulier, of het verzenden van een e-mail. Door het verstrekken van zijn/haar persoonsgegevens geeft de gebruiker aan Biobim de toestemming deze persoonsgegevens op te slaan in een centraal bestand van Biobim in Nederland dat is voorzien van adequate beveiligingsmaatregelen. Deze gegevens kunnen door Biobim worden gebruikt met het oog op geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek. Bovendien kan Biobim de verstrekte persoonsgegevens doorgeven aan de met Biobim contractueel verbonden derden.

15. Biobim zal de persoonsgegevens van de gebruiker niet aan andere derden verstrekken zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker, tenzij Biobim daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Toepasselijk recht

16. Op deze Website en deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met (het gebruik) van deze Website en/of gebruiksvoorwaarden zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in Nederlands.

© Augustus 2014 Biobim B.V.